Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej

Wydział
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Jednostka prowadząca studia
Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
Nazwa studiów podyplomowych
Studia Podyplomowe z Biologii Molekularnej
Obszar kształcenia
Obszar nauk przyrodniczych
Opłata za studia podyplomowe
3 200 PLN (płatne w ratach semestralnych po 1 600 PLN)
Adres
ul. Gronostajowa 7 30-387 Kraków
Telefon
12 664 6000
Fax
12 664 6902
Godziny przyjęć w sekretariacie
W dni powszednie od 8:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Kandydat powinien mieć dyplom ukończenia studiów przyrodniczych (licencjat lub magisterium).
Zasady-rekrutacji
Lista rankingowa utworzona zostanie na podstawie kolejności zgłoszeń. Zgłoszenia na studia będą odbywały się w systemie ERK (elektroniczna rekrutacja kandydatów)
Limit przyjęć
min. 32 osób maks. 48 osób
Termin rekrutacji
od 16.06.2017 do 25.09.2017
Początek studiów
Pierwsze zajęcia: 7 i 8 października 2017 r.
Opis studiów
Studia doskonalące – zapoznanie z nowymi osiągnięciami biologii molekularnej od strony teoretycznej oraz zapoznanie się z wybranymi technikami badawczymi biologii molekularnej. Studia mają akredytację Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych, za ich ukończenie przyznawanych jest 65 punktów edukacyjnych. Są organizowane już od kilkunastu lat, mają dobrą opinię wśród absolwentów. Wszystkie zajęcia są oceniane przez uczestników (ankiety, 2-3 razy w ciągu roku akademickiego).
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu w blokach weekendowych: soboty (9.20 - 18.00) i niedziele (9.00 - 14.00) przez cały rok akademicki
Punkty ECTS
60
Materiały dostępne w sekretariacie
Aktualny plan zajęć
Wymagane dokumenty
Umowa cywilno -prawna, odpis dyplomu, dwa zdjęcia
Program studiów

Program obejmie około 200 godzin wykładów i około 70 godzin ćwiczeń-demonstracji. Aktualny wymiar godzinowy poszczególnych wykładów i ćwiczeń-demonstracji jest następujący:

· Genetyka molekularna - wykłady 30 godz., ćwiczenia 9 godz.

· Biologia komórki - wykłady 32 godz., ćwiczenia 12 godz.

· Rośliny transgeniczne - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Biosynteza białka - wykłady 12 godz.

· Przeciwciała monoklonalne – wykłady 4 h

· Struktura i funkcja białek - wykłady 8 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Fotosynteza - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Kultury tkanek i komórek roślinnych - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Immunologia - wykłady 16 godz., ćwiczenia 9 godz.

· Mikrobiologia - wykłady 8 godz., ćwiczenia 9 godz.

· Wirusologia - wykłady 4 godz., ćwiczenia 6 godz.

· Sygnalizacja międzykomórkowa - wykłady 10 godz.

· Cytokiny, genomika i proteomika - wykłady 4 godz.

· Sterowanie wzrostem i rozwojem roślin - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Biologia wolnorodnikowa -wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Rola żywienia w zapobieganiu chorobom nowotworowym - wykłady 6 godz.

· Mikroskopia konfokalna - wykłady 4 godz., ćwiczenia 3godz.

· Choroby genetyczne i metody badań z nimi związane - wykład 2 godz.

· Diagnostyka molekularna – wykłady 6 godz.

· Terapie genowe - wykłady 6 godz.

· Molekularne mechanizmy angiogenezy - wykłady 6 godz.

· Apoptoza i stres komórkowy - wykłady 4 godz.

· Wybrane zagadnienia ekspresji genów - wykłady 8 godz.

· Bioinformatyka – ćwiczenia-ćwiczenia 3 godz.

· Modelowanie molekularne – wykłady 4 godz., ćwiczenia 3 godz.

· Analiza DNA w kryminalistyce – wykłady 8 godz., ćwiczenia 3 godz.

Przedmioty powyżej 12 godzin wykładów zaliczane są na podstawie egzaminów testowych, pozostałe - zaliczane na podstawie obecności na zajęciach i krótkich testów.

Efekty kształcenia
Studia doskonalące – zapoznanie z aktualnymi osiągnięciami biologii molekularnej.
Kierownik studiów
dr Tomasz Panz
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Orientacja w najnowszych osiągnięciach biologii molekularnej. Poznanie technik używanych do badań biologicznych na poziomie molekularnym. Studia- w przypadku pomyślnego spełnienia warunków do ich zaliczenia- kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.