Badania kliniczne produktów leczniczych

Wydział
Wydział Farmaceutyczny
Jednostka prowadząca studia
Wydział Farmaceutyczny
Nazwa studiów podyplomowych
Badania kliniczne produktów leczniczych
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
6 300 zł
Adres
ul. Medyczna 9, Kraków
Telefon
12 6205 820
Fax
12 6205 519
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek 10.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
dyplom ukończenia studiów wyższych, rejestracja w systemie ERK
Zasady-rekrutacji

1. rejestracja w systemie www.rekrutacja.uj.edu.pl* w terminie 21.09.2017 r. od godz. 12.00 - 9.10.2017 r. do godz. 12.00

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

• kserokopia dyplomu magisterskiego.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Ogłoszenie listy rankingowej 12.10.2017 r.

2. wpis na studia

Zasady wpisów na studia podyplomowe

1. Osobiście w terminie 16-17.10.2017 r.

Miejsce wpisów: Wydział Farmaceutyczny, ul. Medyczna 9, 30-688 Kraków, pokój 01-141

2. Mailowo w terminie 16-17.10.2017 r spełniając następujące warunki:

• kandydat zobowiązany jest po ogłoszeniu listy rankingowej i uzupełnieniu danych w systemie erk przesłać maila na adres m.kozlowska@uj.edu.pl o treści: „potwierdzam chęć wpisania się na studia podyplomowe w zakresie badań klinicznych produktów leczniczych oraz deklaruję odesłanie w terminie 7 dni od otrzymania jednego (podpisanego) egzemplarza umowy o odpłatności za studia podyplomowe”.

• kandydat zobowiązany jest dołączyć do maila skan dowodu osobistego

• kandydat zobowiązany wraz umową przesłać podpisane zdjęcie

*o przyjęciu na studia decyduje kolejność rejestracji w systemie erk

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 25 osób
Termin rekrutacji
od 15.05.2017 do 09.10.2017
Początek studiów
21 października 2017 r.
Opis studiów
Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu badań klinicznych produktów leczniczych na kierunku farmacja posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje do prowadzenia i monitorowania badań klinicznych produktów leczniczych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej (GCP) z szerokim uwzględnieniem etycznych, prawnych i organizacyjnych warunków projektowania i prowadzenia badań. Posiadają podstawowe wiadomości dotyczące zakresu i uwarunkowań badań klinicznych produktów leczniczych, znają terminologię i definicje związane z procesem rozwoju produktów leczniczych i pracą z dokumentacją badania klinicznego oraz posiadają kompetencje społeczne związane z planowaniem i prowadzeniem badań produktu leczniczego. Założone efekty kształcenia, nabyta wiedza, oraz umiejętności praktyczne będą przydatne: monitorom badań klinicznych (CRA), zatrudnionym w kontraktowych organizacjach badań klinicznych (CRO) lub działach badań klinicznych firm sektora farmaceutycznego i kandydatom na takie stanowiska, a także badaczom i ich współpracownikom, współdziałającymi CRO oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego.
Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Medyczna 9, dwie soboty (10.00 – 18.00) i niedziele (9.00 – 15.00) w miesiącu
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały dydaktyczne
Wymagane dokumenty

Rejestracja:

1. podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

2. kserokopia dyplomu magisterskiego,

Wpis:

1. oryginał dyplomu magisterskiego lub równorzędnego, a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu magisterskiego – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu magisterskiego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej, na dyplomie oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,

2. fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

3. dowód osobisty wraz z kserokopią obu stron tego dokumentu.

Program studiów

1. Planowanie badania klinicznego: 44 h

2. Prowadzenie badania klinicznego: 78 h

3. Nadzór nad badaniami klinicznymi i wykorzystanie ich wyników: 27 h

4. Rejestracja produktów leczniczych: 16 h

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Dr n. farm. Barbara Wiśniowska
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Studia o charakterze doskonalącym.

Założone efekty kształcenia, nabyta wiedza, oraz umiejętności praktyczne będą przydatne: monitorom badań klinicznych (CRA), zatrudnionym w kontraktowych organizacjach badań klinicznych (CRO) lub działach badań klinicznych firm sektora farmaceutycznego i kandydatom na takie stanowiska, a także badaczom i ich współpracownikom, współdziałającymi CRO oraz działami badań klinicznych przedsiębiorstw przemysłu farmaceutycznego.