Geriatria i opieka długoterminowa

Wydział
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Jednostka prowadząca studia
Wydział Lekarski Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum, Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego
Nazwa studiów podyplomowych
Geriatria i opieka długoterminowa
Obszar kształcenia
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
3 000 zł
Adres
ul. Grzegórzecka 20, 31-531 Kraków
Telefon
12/ 4332 766, 12/ 4332 767
Fax
12/ 429 22 13
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek w godz. 7:30 do 15:30
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

1. Lekarze

2. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia zatrudnione w ochronie zdrowia.

3. Osoby z wyższym wykształceniem co najmniej pierwszego stopnia prowadzące lub przygotowujące się do prowadzenia placówek opieki długoterminowej, zainteresowane problematyką geriatrii i opieki długoterminowej.

Zasady-rekrutacji

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń z zastrzeżeniem, iż w terminie zasadniczym rekrutacji przyjmowane są zgłoszenia kandydatów spełniających wymagania wstępne.

Po rekrutacji zakończonej z wynikiem pozytywnym, warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

1. zawarcie umowy o warunkach odpłatności za studia podyplomowe

2. wniesienie opłaty za I semestr studiów.

Termin składania dokumentów: grudzień 2017 - luty 2018 r.

Limit przyjęć
min. 50 osób maks. 150 osób
Początek studiów
marzec 2018 roku
Opis studiów

Studia o charakterze doskonalącym, obejmujące elementy geriatrii, neurologii, psychiatrii, rehabilitacji oraz organizacji opieki. Ukończenie studiów pozwoli na bardziej fachowe i samodzielne prowadzenie przewlekle chorych, studia mogą przyczynić się do poprawy jakości życia podopiecznych i obniżenia kosztów leczenia w zakładach opieki długoterminowej.

Po zakończeniu studiów absolwent będzie dysponował kompleksową wiedzą na temat aspektów starzenia organizmu ludzkiego w wymiarze biologicznym i społecznym. Będzie wprowadzony w zagadnienia związane z podstawowymi zagrożeniami zdrowotnymi oraz potrzebami opiekuńczymi związanymi z wiekiem podeszłym wraz ze sposobami zapobiegania i leczenia / zaopatrywania. Dla lekarzy posiadających specjalizację z geriatrii studia podyplomowe mogą być metodą uaktualnienia i poszerzenia wiedzy.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w formie dwudniowych (sobotnio-niedzielnych) sesji w wymiarze określonym w harmonogramie studiów: Sobota od godz. 9.00 do ok. 18.30 Niedziela od godz. 9.00 do ok. 14.00 Szczegółowy harmonogram studiów oraz wszelkie zmiany dotyczące studiów są zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej MCKP UJ: www.mckp.uj.edu.pl
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Materiały informacyjne dotyczące studiów podyplomowych Geriatria i opieka długoterminowa m.in: harmonogram zajęć, program kształcenia, efekty kształcenia, plan studiów, sylabusy poszczególnych modułów.
Wymagane dokumenty

1. Rejestracja na stronie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów Uniwersytetu Jagiellońskiego (ERK),

2. Podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

3. Oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, a w przypadku jego braku - oświadczenie o zobowiązaniu się kandydata do dostarczenia dokumentu w określonym czasie,

4. Kserokopia obydwu stron dowodu osobistego lub kserokopia strony paszportu ze zdjęciem,

5. Jedna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

6. Osoby nieposiadające wykształcenia medycznego zobowiązane są dostarczyć zaświadczenie o zatrudnieniu w placówce związanej z opieką długoterminową,

Dokumenty można składać osobiście w sekretariacie MCKP UJ, lub przesłać pocztą. W przypadku, gdy dokumenty dostarczane są osobiście należy dostarczyć oryginały; w przypadku wysyłania dokumentów pocztą konieczne jest przesłanie kopii dokumentu tożsamości i dyplomu ukończenia studiów wyższych uwierzytelnionych notarialnie.

Program studiów

1. Geriatria – wprowadzenie (17 godz.)

2. Geriatria chorowanie w wieku podeszłym (18 godz.)

3. Neurologia (16 godz.)

4. Reumatologia (16 godz.)

5. Rehabilitacja (16 godz.)

6. Psychiatria (18 godz.)

7. Medycyna paliatywna (17 godz)

8. Pielęgnacja (18 godz.)

9. Organizacja opieki długoterminowej (16 godz.)

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
prof. dr hab. med. Jerzy Gąsowski
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Geriatria i opieka długoterminowa