Infobrokering i wywiad rynkowy

Wydział
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
Jednostka prowadząca studia
Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ
Nazwa studiów podyplomowych
Infobrokering i wywiad rynkowy
Obszar kształcenia
Obszar nauk humanistycznych
Opłata za studia podyplomowe
3 600 zł
Adres
30-348 Kraków ul. Prof. Stanisława Łojasiewicza 4
Telefon
12 664-58-46
Godziny przyjęć w sekretariacie
Dla kandydatów na studia podyplomowe – mgr Ewa Jargus-Kowalczyk, p. 3.204, Poniedziałek – piątek od 10:00 do 14:00, z wyłączeniem miesiąca sierpnia.
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne
Studia podyplomowe „Infobrokering i wywiad rynkowy” przeznaczone są dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia.
Zasady-rekrutacji

Rejestracja na studia podyplomowe „Infobrokering i wywiad rynkowy” odbywa się przez system ERK – Elektroniczną Rejestrację Kandydatów UJ. Kwalifikacja odbywa się na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, do wyczerpania limitu miejsc (45). Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku zgłoszenia się mniej niż 13 kandydatów studia nie zostaną otwarte.

 

Rejestracja na studia (elektronicznie online) – od 1 lipca do 19 września 2017.

Wpisy na studia (osobiście) – od 23 września do 2 października (bez sobót i niedziel).

W przypadku niewypełnienia dolnego limitu miejsc otwarty zostanie dodatkowy nabór w październiku 2017.

Limit przyjęć
min. 13 osób maks. 45 osób
Termin rekrutacji
od 01.07.2017 do 19.09.2017
Początek studiów
27 X 2017, godzina 15:00
Opis studiów

Cel kształcenia stanowi przygotowanie do wykonywania zawodu brokera informacji (infobrokera, specjalisty informacji), czyli profesjonalnego pośrednika w świecie informacji, którego zadaniem jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych klientów, w szczególności – ale nie tylko – biznesowych, w oparciu o zróżnicowane źródła informacji.

Studia dają możliwość zdobycia wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych pożądanych nie tylko w działalności ściśle infobrokerskiej, ale również w szerzej rozumianym sektorze informacyjnym współczesnej gospodarki, w tym w zakresie wywiadu konkurencyjnego i rynkowego. Studia stwarzają realne podstawy dla rozwoju kariery zawodowej, założenia i prowadzenia własnej małej firmy lub zatrudnienia w istniejących organizacjach, w tym także w „tradycyjnych” bibliotekach i ośrodkach informacji.

Do ukończenia studiów podyplomowych „Infobrokering i wywiad rynkowy” konieczne jest uzyskanie zaliczeń lub ocen ze wszystkich modułów kształcenia objętych programem kształcenia i planem studiów oraz opracowanie i zaliczenie projektu infobrokerskiego.

Terminy zajęć
Studia odbywają się w formie zjazdów; z reguły jeden zjazd w miesiącu; w sumie – 10 zjazdów; w każdym zjeździe ok. 18 godzin dydaktycznych (dla 1 słuchacza); zajęcia rozpoczynają się w piątki o godz. 15:00 i trwają do niedzieli najdłużej do godz. 15:00.
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie
Informacja na stronie internetowej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UJ http://www.inib.uj.edu.pl , informacje w systemie ERK UJ.
Wymagane dokumenty

Rejestracja na studia podyplomowe odbywa się przez system ERK – Elektroniczną Rejestrację Kandydatów UJ.

Wszyscy kandydaci dokonując wpisu na studia zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

a) poświadczoną przez pracownika uczelni kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (należy przynieść oryginał lub oficjalny odpis do wglądu),

b) kwestionariusz osobowy, wg wzoru określonego w załączniku do Zarządzenia nr 105 Rektora UJ z 9 października 2015 roku,

c) podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

d) poświadczoną przez pracownika sekretariatu IINiB UJ kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (należy przynieść oryginał do wglądu),

e) dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Program studiów

Program studiów, w wymiarze 182 godzin dydaktycznych, obejmuje 4 bloki tematyczne:

1) Blok tematyczny 1: Infobrokering, wywiad rynkowy – specyfika zawodów – 28 godzin, w tym moduły kształcenia

• Broker informacji w społeczeństwie wiedzy 10 godz.

• Prawo informacyjne w infobrokeringu i wywiadzie rynkowym 8 godz.

• Strategiczny wywiad biznesowy 10 godz.

2) Klient – użytkownik informacji – 14 godzin, w tym moduły kształcenia

• Ekologia informacji – aspekty praktyczne 4 godz.

• Komunikacja z klientem, negocjacja usług i wywiad informacyjny 10 godz.

3) Technologia informacyjna w pracy brokera informacji – 30 godzin, w tym moduły kształcenia

• Multimedia w systemie komunikacji 10 godz.

• Tworzenie baz danych i serwisów WWW 20 godz.

4) Wyszukiwanie, ocena i prezentacja informacji – 110 godzin, w tym moduły kształcenia

• Informacja biznesowa i gospodarcza 20 godz.

• Informacja europejska 8 godz.

• Informacja normalizacyjna i patentowa 8 godz.

• Informacja prawna i publiczna 8 godz.

• Internet jako środowisko informacyjne 25 godz.

• Komercyjne serwisy informacyjne 6 godz.

• Ocena jakości informacji 10 godz.

• Projekt infobrokerski 10 godz.

• Źródła informacji tradycyjne i nowoczesne 15 godz.

Efekty kształcenia

WIEDZA

• Słuchacz ma uporządkowaną podstawową wiedzę o problemach etycznych, organizacyjnych i prawnych z zakresu działalności gospodarczej

• Ma uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki zawodu infobrokera w Polsce i na świecie (w tym – o najważniejszych stowarzyszeniach zawodowych i ich działalności)

• Zna adekwatne źródła informacji komercyjne i niekomercyjne

• Zna i rozumie pojęcia i zagadnienia związane ze współczesnymi systemami i zasobami informacyjnymi oraz wyszukiwaniem, oceną i prezentacją informacji (w tym – w Internecie)

• Zna wybrane zagadnienia dotyczące użytkowników informacji oraz ich badania

UMIEJĘTNOŚCI

•Słuchacz potrafi identyfikować potrzeby informacyjne, zrozumieć zachowania informacyjne, komunikować się z klientami

• Potrafi wyszukać informację w różnego typu źródłach nowoczesnych i tradycyjnych, ocenić jej jakość i przydatność dla klienta, dokonać selekcji z punktu widzenia potrzeb odbiorcy, przetworzyć i zaprezentować informację w odpowiedniej dla klienta formie

• Sprawnie wykorzystuje technologię informacyjną w pracy zawodowej

• Wymienia i charakteryzuje poszczególne etapy i uwarunkowania związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (mała firma)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

• Słuchacz akceptuje konieczność i potrzebę ustawicznego rozwoju i samokształcenia w zawodzie brokera informacji

• Ma świadomość ważności i zrozumienie roli i znaczenia informacji w powstającym społeczeństwie wiedzy

• Wykazuje gotowość do stosowania zasad etyki zawodowej obowiązujących brokera informacji

Kierownik studiów
Dr Sabina Cisek
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza
Po spełnieniu warunków określonych programem i planem studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.