Enologia

Wydział
Wydział Farmacutyczny
Jednostka prowadząca studia
Wydział Farmaceutyczny
Nazwa studiów podyplomowych
Enologia
Obszar kształcenia
Obszar nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
Obszar nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej
Opłata za studia podyplomowe
6 700 zł
Adres
ul. Medyczna 9, Kraków
Telefon
12 6205 820
Fax
12 6205 519
Godziny przyjęć w sekretariacie
poniedziałek-piątek 10.00 – 14.00
Liczba semestrów
2
Język wykładowy
polski
Wymagania wstępne

dyplom ukończenia studiów wyższych, rejestracja w systemie ERK

Zasady-rekrutacji

1. rejestracja w systemie http://www.erk.uj.edu.pl * od 12.01.2017 r. do 02.02.2017 r. (do godz. 10.00) 

Wszyscy kandydaci w celu potwierdzenia rejestracji zobowiązani są złożyć następujące dokumenty:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

2. potwierdzenie rejestracji 03.02.2017 r. do godz. 12.00

2. wpis na studia 06.02.2017-07.02.2017 r.

*o przyjęciu na studia decyduje kolejność rejestracji w systemie erk

 

Limit przyjęć
min. 20 osób maks. 25 osób
Początek studiów
Luty 2017 r.
Opis studiów

Absolwenci studiów podyplomowych na kierunku Enologia posiadają szeroką wiedzę problematyki winiarskiej, praktyczne umiejętności w zakresie uprawy winorośli, winifikacji oraz aspektów zdrowotnych i kulturowych. Absolwent posiada znajomość budowy i rozwoju krzewu winorośli, systematyki winorośli, szczepów i krzyżówki, choroby winorośli, wpływu na właściwości organoleptyczne win, stosowanych środków ochrony roślin. Zna teoretyczne podstawy technologii produkcji wina – winifikacji, sekwencji procesu produkcyjnego w wytwarzaniu poszczególnych rodzajów win, techniki procesu produkcyjnego i rozwiązań technologicznych. Potrafi objaśnić: składniki makro i mikro, etanol, kwasy, rodzaje, przemiany, cukier resztkowy, polifenole, wyjaśnić procesy fermentacja alkoholowej, jabłkowo-mlekowej, rodzaje drożdży, a także czynniki wpływające na jakość wina. Absolwent posiada znajomość podstaw teoretycznych analizy sensorycznej wina oraz praktycznych zagadnień degustacji. Są mu znane zdrowotne aspekty wina: biologiczne działanie składników wina, potencjał antyoksydacyjny, francuski paradoks, toksyczne działanie alkoholu etylowego. Ma również świadomość kulturowych aspektów wina - europejskiej tradycji związanej z winem i jego symboliczną rolą w kulturze i mitologii. Zna prawne aspekty uprawy winorośli i produkcji wina w Polsce, oraz aspekty ekonomiczne winiarstwa.

Terminy zajęć
Zajęcia odbywają się w budynku Wydziału Farmaceutycznego ul. Medyczna 9, dwie soboty (10.00 – 18.00) i niedziele (9.00 – 15.00) w miesiącu. 4 spotkania odbywają się w winnicy uniwersyteckiej „Łazy"
Punkty ECTS
30
Materiały dostępne w sekretariacie

Materiały dydaktyczne

Wymagane dokumenty

Rejestracja:

• podanie o przyjęcie na studia wydrukowane z indywidualnego konta ERK i podpisane przez kandydata,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

Wpis:

• oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych lub równorzędnego, a w przypadku, gdy w terminie wpisu kandydat nie posiada jeszcze dyplomu ukończenia studiów wyższych – wydane przez uczelnię zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu dyplomowego z podanymi ocenami z egzaminu dyplomowego, z pracy dyplomowej, na dyplomie oraz oświadczenie o doręczeniu oryginału lub odpisu dyplomu w podanym terminie – pod rygorem wydania przez komisję decyzji o odmowie przyjęcia,

• fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych),

• dowód osobisty wraz z kserokopią obu stron tego dokumentu.

W przypadku, gdy którykolwiek z powyższych dokumentów został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć tłumaczenie przysięgłe na język polski tego dokumentu.

Program studiów

1. Podstawy uprawy winorośli wraz z biologią winogron – 28 h

2. Chemia wina – 46 h

3. Technologia produkcji wina: winifikacja – 44 h

4. Kulturowe aspekty wina – 17 h

5. Zdrowotne aspekty wina – 14 h

6. Analiza sensoryczna wraz z elementami degustacji wina – 30 h

7. Typologia wina, regiony winiarskie. Regulacje prawne w produkcji i dystrybucji wina – 14 h

Efekty kształcenia
Kierownik studiów
Prof. dr hab. Jerzy Brandys
Kwalifikacje uzyskane przez słuchacza

Słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Enologii